Over ons

Missie en Visie

 

Missie:
Het VeenendaalFonds zet zich in voor de lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid van inwoners van Veenendaal.

Visie:
Het VeenendaalFonds ondersteunt lokale initiatieven met financiële bijdrage en adviezen op een laagdrempelige manier voor Veenendaalse inwoners. We richten ons op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de Veenendaalse samenleving mogelijk maken. Het initiatief en de uitvoering blijft bij de aanvrager.

Doel van de stichting:
Het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Veenendaal. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderen
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van gelden uit verschillende bronnen, met name donaties, giften, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle overige baten.

_______________________________________________________________________________________

Bestuursleden

 

Theo Methorst, Voorzitter, secretaris
Nico Roks, Penningmeester
Linda Kok, Algemeen bestuurslid

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

_______________________________________________________________________________________

Jaarverslagen

 

2017 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2018 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2019 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2020 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2021 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2022 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds

 

_______________________________________________________________________________________

ANBI-status

 

Het VeenendaalFonds  heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI standaard publicatie formulier 2021
ANBI standaard publicatieformulier 2022