Over ons

Bestuursleden

Theo Methorst,  Voorzitter
Jerry WV Birdja, secretaris
Nico Roks, Penningmeester
Henk Andeweg, lid
_______________________________________________________________________________________

Missie en VISIE

Missie:

Het VeenendaalFonds verrijkt de Veenendaalse samenleving door het versterken van actieve  betrokkenheid.

Visie

Het VeenendaalFonds neemt een neutrale en zelfstandige positie in om haar rol van ondersteuner van de samenleving optimaal te kunnen vervullen. Het Fonds zal daarom partijen binden en verbinden. Daarbij past het ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijk participatie, de zorgzame samenleving en welzijn nieuwe stijl en daarbij door het verkrijgen en beschikbaar stellen van gelden dit proces aanjagen. De uitvoeringsactiviteiten, naast verantwoording en regie liggen dan bij de ondersteunde organisaties.

De missie en visie worden uitgevoerd door:

 • stelselmatig en continue werken aan het vertrouwen van de Veenendaalse samenleving;
 • te opereren binnen de fysieke grens van de gemeente Veenendaal;
 • transparant van opzet te zijn;
 • aanspreekbaar voor iedereen te zijn;
 • actief informatie te verzamelen over de ontwikkelingen in de samenleving;
 • daarbij zoveel als mogelijk alle lagen van de samenleving te betrekken;
 • zorg te dagen voor een goed en degelijk financieel beleid;
 • aan vermogensontwikkeling te doen;
 • een verantwoord en onafhankelijk beheer van financiële  middelen en/of kapitaalgoederen;
 • te zorgen voor een goed organisatorisch kader;
 • het formeren van beleid en het voeren van een goede en degelijk administratie;
 • het uitdragen van het VeenendaalFonds als een goede ambassadeur;
 • zorg te dragen voor een goede openbare verantwoording;
 • het bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving;
 • het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie.

_______________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2016

 

Vooraf

 

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting VeenendaalFonds  te Veenendaal. Aan de oprichting ging een lange voorbereiding vooraf. Tot die datum er sprake is van een Stichting in oprichting. In dit jaarverslag worden zowel de financiële als de sociale gegevens gesplitst in voor en na die datum.

Het bestuur van het Vrijwilligers Netwerk Veenendaal heeft naar aanleiding van  de expiratie van deze Stichting, door gewijzigd gemeentelijk beleid ten aanzien van het vrijwilligerswerk, haar verantwoordelijkheid genomen. Daarbij heeft ze zich als taak gesteld om de liggende gelden van deze Stichting op adequate wijze terug te geven aan de samenleving en er daarbij voor gekozen als Lokaal Fonds haar activiteiten voort te zetten.

De nieuwe Stichting VeenendaalFonds moet het in Veenendaal ‘nog helemaal maken’, maar is sinds 2016 al goed op weg om een vaste plaats te verwerven in deze fondsen minnende plaats.

Het belangrijkste doel is om projecten in Veenendaal te ondersteunen die een rol spelen in de leefbaarheid van deze jonge leefstad. Er zijn inmiddels een aantal initiatieven ondersteund en er zullen er in de komende jaren hopelijk nog vele volgen.

De middelen zijn voldoende om voor nu en in de nabije toekomst kleinschalige projecten te ondersteunen. Daarmee geeft het VeenendaalFonds zichzelf ook de opdracht om gelden te verwerven om de doelstellingen verder uit te bouwen en te realiseren.

Al met al een uitdagende taak, die voldoening geeft bij zowel de gevers als de ontvangers. Veenendaal heeft  hierdoor een extra dimensie gekregen in de bevordering van de saamhorigheid, leef-  en dienstbaarheid van de samenleving.

 

Theo Methorst, Voorzitter.

 

Algemene informatie

 

De Stichting VeenendaalFonds  is opgericht op 18 maart 2016 en heeft de ANBI status.

Als missie heeft het Fonds om de Veenendaalse samenleving te verrijken door het versterken van actieve betrokkenheid.

De daarbij behorende visie luidt.

Het VeenendaalFonds neemt een neutrale en zelfstandige positie in om haar rol van ondersteuner van de samenleving optimaal te kunnen vervullen. Het Fonds zal daarom partijen binden en verbinden. Daarbij past het ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijke participatie, de zorgzame samenleving en welzijn nieuwe stijl. Door het verkrijgen en beschikbaar stellen van gelden wil het Fonds dit proces aanjagen.

De uitvoeringsactiviteiten, naast verantwoording en regie liggen dan bij de ondersteunde organisaties.

 

De missie en visie worden uitgevoerd door:

 • stelselmatig en continue werken aan het vertrouwen van de Veenendaalse samenleving;
 • te opereren binnen de fysieke grens van de gemeente Veenendaal;
 • transparant van opzet te zijn;
 • aanspreekbaar voor iedereen te zijn;
 • actief informatie te verzamelen over de ontwikkelingen in de samenleving;
 • daarbij zoveel mogelijk alle lagen van de samenleving te betrekken;
 • zorg te dagen voor een goed en degelijk financieel beleid;
 • aan vermogensontwikkeling te doen;
 • een verantwoord en onafhankelijk beheer van financiële  middelen;
 • te zorgen voor een goed organisatorisch kader;
 • het formeren van beleid en het voeren van een goede en degelijke administratie;
 • het uitdragen van het VeenendaalFonds als een goede ambassadeur;
 • zorg te dragen voor een goede openbare verantwoording;
 • het bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving;
 • het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie.


 

Sociale media

De Stichting is sinds de start zowel op internet: www. VeenendaalFonds.nl als op Facebook te vinden.

Bestuur en raad van inspiratie

Bestuur

Theo Methorst    – voorzitter

Jerry Birdja                - secretaris

Nico Roks          - penningmeester

Henk Andeweg   - lid

Het bestuur voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit.

Het bestuur komt gemiddeld maandelijks bij elkaar. Bij de aanvang is advies ingewonnen bij mensen die bekend zijn met Fondsen. Het bestuur heeft zich aangesloten bij het landelijk platform Stichting Lokale Fondsen Nederland.

Op 10 april is een grote startbijeenkomst gehouden, mede geïnitieerd en ondersteund door Lokale Fondsen Nederland in het Van der Valk hotel. Hierbij zijn zoveel mogelijk doelgroepen uitgenodigd. Ruim 40 personen ontmoeten hier een enthousiast bestuur en krijgen uitleg over de mogelijkheden die binnenkort geboden zullen worden. Monique van Bijsterveld van de Lokale Fondsen Nederland enthousiasmeert daarbij de aanwezigen en  geeft aan dat er veel mogelijkheden zijn om ondersteuning te vinden.

Tot en met 1 oktober was het mogelijk om aanvragen in te dienen. In totaal werden 16 aanvragen ingediend. Daarvan werden er 6 toegekend. De toegekende initiatieven zijn beschreven in het hoofdstuk Projecten.

Raad van inspiratie

Op 22 juni komt de Raad van Inspiratie in het gemeentehuis voor het eerst samen. Vertegenwoordigd zijn mensen van het Winwincafe, Veens, ondernemers, Business21, het WMO forum, de gemeente Veenendaal,  maatschappelijke organisaties, buurtcommissies, Lector Samenlevingsvraagstukken dr. ir. Marja Jager-Vreugdenhil en de bestuursleden.

 

Gezamenlijk wordt het volgende geconstateerd.

Dat het VeenendaalFonds bruggen slaat en verbinding zoekt tussen mensen. Het actie en dynamiek teweeg brengt en tevens vernieuwend is en bijdraagt aan het Veenendaalse imago.
Ook heeft het VeenendaalFonds een de mediagenieke uitstraling.

De aanvragen moeten een persoonlijke drijfveer bevatten, nieuwe mensen/instellingen aanzetten. Het moet financieel realistisch en haalbaar, kort en bondig, dus concreet en helder zijn. Geen meerjarige aanvragen.

Bewoners kunnen ondersteunen en er is nagedacht over de continuïteit.

De Raad van Inspiratie zal het bestuur in haar activiteiten op haar verzoek blijven volgen en aanvullen.

Overige activiteiten

In juni en november vonden gesprekken plaats met de wethouders en ambtenaren. Het uitgangspunt is en blijft dat de beide besturen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en daarmee ook voorkomen dat er dubbelle aanvragen en toekenningen zijn. Tevens wordt voorkomen dat we in elkaars ‘vaarwater’ aan het werk zijn.

Het bestuur neemt voltallig deel aan de masterclasses van de Lokale Fondsen Nederland. De opgedane kennis, uitwisselingen van ervaringen en de ontvangen ondersteuning zijn zeer waardevol. Met name de lezing van Prof. Dr. Theo Schuyt (UVA en Geven in Nederland) is zeer inspirerend. Hij geeft tevens aan graag in Veenendaal uitgenodigd te worden om ook daar te enthousiasmeren.

In december werden projecten toegekend, die in 2017 zullen worden geëffectueerd. Tevens zal in het begin van dat jaar ook een bijeenkomst worden gehouden om de toezeggingen gestand te doen.

Toegekende Projecten

Bewonerscommissie Franse Gat
Banenmarkt voor Veenendaalse werkzoekenden

Elevate
Voorstelling “Vreemde Vogels” over en met vluchtelingen

BC Stichtse Poort
Ontmoetingsavond Mensen met beperking en buurtbewoners

Panorama Kinderclub
Ondersteuning materialen kinderclub

Netwerk voor jou
Bijeenkomst statushouders van Gastgezin voor een vluchteling

Jouw Veenendaal
(be)leef de Herdenking 4 mei 2017

 

Financiën

Stichting VeenendaalFonds(VF) opgericht bij notariële akte op
18-03-2016 heeft van de op te heffen Stichting Vrijwilligers Netwerk Veenendaal, hierna VNV, bij bestuursbesluit de toezegging ontvangen dat de overgebleven baten van deze stichting, conform de ANBI regels, zal worden overgedragen aan de Stichting VeenendaalFonds. VNV zal conform haar doelstelling in 2016 financiële middelen ter beschikking stellen voor VF. VeenendaalFonds zal na opheffing van VNV de bewaarplicht op zich nemen van VNV.

Het VNV is per 31-12-2016 definitief opgeheven.
De overgebleven baten van VNV zijn per 01-01-2017 overgedragen.

Het VeenendaalFonds heeft vanwege bovenstaande geen financiële middelen ter beschikking in 2016. Anders dan de Euro 1,00 van de beginbalans op 18-03-2016.

De eindbalans per 31-12-2016 is dan ook.

Debet_______________________________Credit

Kas           Euro 1,00    |Eigen vermogen       Euro 1,00

De verlies- en winstrekening over 2016 is

Ontvangen Donaties    Euro 1,00

Saldo Winst 2016                Euro 1,00
=======

 

 www.VeenendaalFonds.nl